Hjem/Fagene/Helse og oppvekst/Helsearbeiderfaget
helsefagarbeider

HELSEARBEIDERFAGET

Helsefagarbeideren utfører omsorg, grunnleggende sykepleie og miljøarbeid for pasienter og brukere av helse- og sosialtjenesten.

Helsearbeiderfaget skal medvirke til å dekke behovet for kompetente helsefagarbeidere som kan møte pasienter, brukere og pårørende på en profesjonell måte, og bidra til at samfunnets behov for helse- og omsorgstjenester blir ivaretatt både i helse- og sosialtjenesten i kommunene og i spesialisthelsetjenesten.

Faget skal bidra til å utdanne helsefagarbeidere som samarbeider med andre yrkesgrupper, fremmer trivsel, fysisk og psykisk helse og ivaretar brukermedvirkning og pasientrettigheter. Opplæringen i lærefaget skal utvikle evnen til å møte mennesker med ulik kulturell bakgrunn i ulike livssituasjoner og med ulik evne og mulighet for kommunikasjon. Videre skal opplæringen bidra til å utvikle profesjonelle yrkesutøvere med evne til innlevelse og samspill med mennesker med ulike hjelpebehov.

Helsefagarbeideren skal gjennom opplæringen bli i stand til å observere og bruke kunnskap om ulike sykdommer, skader og lidelser, og til å iverksette forebyggende eller behandlende tiltak innen eget ansvars- og kompetanseområde. Gjennom helsefremmende arbeid skal helsefagarbeideren bidra til å forebygge isolasjon og legge til rette for et mer aktivt liv. Opplæringen skal utvikle helsefagarbeidere som kan delta aktivt i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid og bidra til et godt arbeidsmiljø.

Aktuelle arbeidssteder

Helsefagarbeideren arbeider i spesialisthelsetjenesten, i psykisk helsevern på alle nivåer og i institusjoner og varierte omsorgs- og behandlingstilbud i kommunal og privat sektor.

  • Les innholdet i læreplanen: 
  • OLKWEB.no/ok-finnmark erstatter den tradisjonelle opplæringsboka (les info)
  • Skjema til bruk i opplæringa: (vurderingsskjemaer, mappeoppgave skjemaer, fraværsskjema, periodeplan skjema, planleggingsskjema, evalueringsskjema)

 Følgende skoler i Finnmark har linje for Helsearbeiderfaget(VG2):  

  • Alta videregående skole
  • Hammerfest videregående skole
  • Kirkenes videregående skole 

Oversikt over hvor vi har muligheter til å tilby lærlingeplasser i Helsearbeiderfaget hos våre medlemmer i Finnmark (for nærmere opplysninger kontakt):

Web levert av CustomPublish AS